Algemene voorwaarden

Trowaves

Algemene voorwaarden

Trowaves staat voor eerlijkheid en transparantie. Daarom hebben we afspraken die zich moeilijk leesbaar laten samenvatten in een overeenkomst, vastgelegd in de vorm van algemene voorwaarden.
 1. Trowaves houdt zich bezig met individuele psychosociale hulpverlening in de ruimste zin van het woord.
 2. Trowaves is aangesloten bij diverse aan tuchtrecht onderworpen vakverenigingen. In aanvulling op de voorwaarden welke gelden voor de leden van deze vakverenigingen, gelden onderhavige algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle door Trowaves aangegane overeenkomsten, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk zijn aangegaan.
 3. Trowaves brengt in het geval van individuele hulpverlening honoraria, kosten en andere vergoedingen welke voortvloeien uit onderzoek of behandeling in rekening, waarvoor een declaratie aan cliënt wordt gezonden.
 4. Indien een individuele cliënt de deelname of behandeling tussentijds wenst te beëindigen, bestaat er geen recht op restitutie en ontheft dit betrokkene niet van diens lopende betalingsverplichtingen. Trowaves heeft het recht zonder opgave van redenen de behandeling van een cliënt te weigeren of tussentijds te staken, zonder dat zulks tot enige aansprakelijkheid leidt en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 5. Trowaves is gerechtigd de reguliere kosten in rekening te brengen indien een gemaakte afspraak niet minstens 24 uur voor het afgesproken tijdstip wordt geannuleerd.
 6. De geldende tarieven kunnen eens per jaar worden aangepast met een verschil van maximaal 5% van het oude tarief, zonder aanzegging vooraf. Wanneer de tarieven met meer dan 5% van het oude tarief wijzigen, zal de cliënt of deelnemer hier minimaal 2 maanden voor de wijziging over worden geïnformeerd.
 7. Facturen of declaraties dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, ongeacht of betrokkene het recht heeft deze bij derden te declareren.
 8. Trowaves heeft een inspanningsverplichting en geen garantieverplichting. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie of de wijze van dienstverlening dienen binnen 8 dagen na declaratie-, deelname- of behandeldatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 9. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, door welke oorzaak dan ook, is Trowaves gerechtigd vanaf de datum van verzending van de declaratie de wettelijke rente in rekening te brengen, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 10. Trowaves is gerechtigd na een eerste herinnering zonder kostenverhoging, bij het overschrijden van de betalingstermijn administratiekosten in rekening te brengen met een minimum van € 15,00. Ook is Trowaves gerechtigd tot het inschakelen van een incassobureau, welke het vorderen van het verschuldigde bedrag op zich zal nemen, waarbij alle te maken kosten, buitengerechtelijk en gerechtelijk, voor rekening cliënt komen. Als een incassobureau wordt ingezet bent u conform de Wet incassokosten 15% kosten verschuldigd, met een minimum van € 40,00.
 11. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Scroll naar top